Alfabetització audiovisual, una assignatura pendent

L’aprenentatge del llenguatge audiovisual a les aules, des de la Primària fins al Batxillerat, és una necessitat de la societat del segle XXI. Tot i això, les escoles i els instituts han trigat a reaccionar a causa de la manca de formació dels docents en un camp que abraça tantes àrees de la comunicació i la informació.
Molts docents, per iniciativa pròpia i per interessos personals, i en alguns centres on el projecte Educatiu els ho ha exigit i permès, han treballat de manera autodidacta per aconseguir recursos i coneixements que els permetin alfabetitzar els seus alumnes en llenguatge audiovisual i mediàtic.

competència i alfabetització audiovisual

L’alfabetització mediàtica audiovisual dota als alumnes de la capacitat d’interpretar imatges, estàtiques i en moviment, tant des d’una mirada artística com des d’una mirada crítica. També els dona l’oportunitat d’aprendre el procés de producció de continguts audiovisuals i, d’aquesta manera, els ajuda a entendre que aquests només ens mostren una part de la realitat, i, a més, una realitat sovint tergiversada. 

Només amb l’alfabetització audiovisual els nostres alumnes estaran preparats per a interpretar i criticar els continguts que consumeixen i per a poder qüestionar-ne, quan calgui, els seus principis i saber a qui serveixen.

Cal que els alumnes sàpiguen llegir i interpretar formats audiovisuals i els seus
continguts, i crear-ne de nous. Els docents hem de diferenciar entre Competència Digital i Competència i alfabetització Audiovisual. La competència digital, tant de l’alumnat com del professorat, ens capacita per accedir i fer servir els dispositius com a eines que ens permetin treballar i compartir el que fem. Però la capacitat de crear continguts, planificar el que volem dir, triar el format audiovisual adient i saber explicar en vídeo, àudio o imatge és un procés que requereix temps. De la mateixa manera que aprenem a llegir i escriure, hem d’aprendre a comunicar amb mitjans audiovisuals, ja que aquests ens envolten i condicionen la nostra realitat i la nostra vida fins a extrems que fa uns anys no podíem ni sospitar. Afegim, a més, que en una societat on cada cop hi ha més diversitat entre els individus, oferir un altre llenguatge en que expressar, comunicar, ensenyar i aprendre, obre una via per a molts alumnes que poden destacar en la comunicació mediàtica i audiovisual d’una manera que potser en altres llenguatges i disciplines no poden.

Els mestres i les mestres, els professors i les professores, han de tenir una metodologia adquirida i uns bons coneixements en comunicació, ja que aquest llenguatge s’ha tornat molt més poderós que els llenguatges tradicionals. Afegint-se també, a aquesta situació actual accelerada pel desenvolupament d’una tecnologia cada cop més sofisticada, els perills de la intel·ligència artificial, el tràfic de dades dels ciutadans cap a les empreses i els governs, el ciberassetjament…

A l’hora de formar-nos, els docents hem de buscar, no només que ens ensenyin a fer servir APPs educatives, o metodologies específiques, sinó que ens capacitin amb una bona base teòrica i crítica amb la que puguem garantir als nostres estudiants una sòlida formació i alfabetització mediàtica.

Propostes didàctiques tant a primària com a secundària

Tot i que no cal abusar de l’exposició a les pantalles, sobretot en etapes com Infantil i cicle inicial i mitjà de la primària, és important anar fixant les bases d’un reconeixement actiu d’aquesta comunicació audiovisual, i evitar que els nens i nenes assumeixin que només cal adoptar un paper de receptor passiu de productes, sinó que cal passar a ser-ne productors.
A més, el llenguatge audiovisual, a més de treballar continguts curriculars relacionats amb els sabers de cada àrea, permet sobretot, ja que és més directe i suggerent, treballar els valors, les emocions, i la vessant artística d’una manera privilegiada. El cicle superior de Primària permet anar introduint ja els continguts relacionals amb les xarxes socials i anar preparant el terreny per a una visió crítica d’uns futurs adults que han d’estar plenament formats per a navegar en aquesta realitat global, tecnològica i líquida.

Helena Soriano Pons

L’Helena Soriano és voluntària del Portal d’Activitats Educatives de Catalunya, membre de la Fundació Aulamèdia i mestra d’educació primària en actiu. 

Loading