QUÈ APORTEM ALS TEUS ALUMNES?

1

MILLORA DE LES SEVES HABILITATS PERSONALS I INTERPERSONALS. INCLUSIVITAT I APRENENTATGE COL·LABORATIU

Oferir als alumnes una gran varietat d’experiències en entorns diversos els ajudarà a descobrir les habilitats de cada un i a potenciar-les. No tots els alumnes tenen les mateixes aptituds; n’hi ha que tenen grans habilitats socials, habilitats científiques, lògiques, artístiques… cada un destacarà a la seva manera i aprendran que només col·laborant es poden dur a terme grans projectes. A Activitum sabem que el procés d’aprenentatge té un gran component social, pero això facilitem l’accés a activitats que fomenten el treball en equip, la inclusivitat i la cohesió del grup.

2

ADQUISICIÓ DE REFERENTS REALS. APRENENTATGE COMPETENCIAL.

Per adaptar-se al món actual cal construir connexions horitzontals, trobar referents i aprendre que els esforços donen fruits a llarg termini. Activitum ajuda a conèixer, ser i fer més enllà de l’escola.

3

CREACIÓ DE CONEIXEMENT A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA. APRENENTATGE ACTIU I CONTEXTUALITZAT.

La tecnologia està canviant l’educació i acostant el món a l’aula, però cal reservar moments per allunyar als alumnes de la virtualitat i donar-los la possibilitat de crear el seu propi coneixement a partir de l’experiència i la indagació, el famós “learning by doing”. Amb aquestes activitats complementem l’aprenentatge rebut a l’aula o preparem als alumnes per adquirir-lo posteriorment.

4

CULTIVAR MENTS OBJECTIVES I CRÍTIQUES.

Evidenciar les contradiccions i incoherències del món fomenta el pensament crític. Com assegura Francesc Torralba, la contrarietat és educativa.

5

EMOCIONS I RECORDS QUE PERDUREN.

En l’engranatge de la construcció del coneixement les emocions juguen un paper important. Les sensacions són molt més difícils d’oblidar que no pas els conceptes.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ADQUIEREIXEN ELS ALUMNES AMB LES ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES;

Competència 9: Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat per defensar-ne la conservació i afavorir que les futures generacions se l’apropiïn Competència 10: Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític Competència 11: Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica
Competència 5: Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences. Compètencia 7: Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat Compètencia 8: Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques Compètencia 9; Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva Competèncie 10: Reconèixer les arts i la cultura com una contribució al desenvolupament social dels individus
Competència 5: Gaudir amb la pràctica d’activitats físisques recreatives, amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural Compètencia 6: Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure

Competència 6: Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics

Compètencia 8: Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes

Competència 5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic Competència 7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental Competència 8: Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient Competència 14: Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, transtorn alimentaris i malalties associades

Competència 1: Obtenir informació, interpretar i valorar el contigut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls

Competència 3: Emprar estratègies d’interacció oral d’accord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs

Competència 5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüistica

Competència 10: Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics

Actitud 2: Implicar-se activament i reflexica en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta

Actitud 3: Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüistica de l’entorn pròxim i d’arreu