Associació Escola – Entorn, Educant en Societat

ASSOCIACIÓ ESCOLA-ENTORN_25_150ppp

El Portal d’Activitats Escolars de Catalunya és un projecte de l’Associació Escola – Entorn, Educant en societat, que es regula per la Llei 7/1997, del 18 de juny i també pel Codi Civil de Catalunya, Llibre tercer, Títol II. L’Associació està inscrita en el Registre d’Associacions i federacions del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Missió, visió i valors

Missió

La missió de l’Associació Escola – Entorn és fomentar la corresponsabilitat de la societat en l’educació dels nostres infants i joves facilitant el vincle entre els centres educatius i els recursos culturals, socials, naturals i industrials del seu entorn.

Visió

Ser una entitat de referència en projectes que facilitin el vincle entre centres educatius i entitats del seu entorn.

Valors i principis que regeixen l’Associació

 • Apropar als centres educatius propostes que afavoreixen l’aprenentatge actiu, contextualitzat i col·laboratiu donant especial importància a aquelles que:
 • es fonamenten en l’aprenentatge basat en la indagació i el raonament científic
 • analitzen els problemes socials més importants i en busquen solucions
 • fomenten el coneixement i el respecte a altres cultures, opinions i creences
 • ajuden a comprendre i valorar l’entorn a partir de les arrels culturals que l’han configurat
 • transmeten l’amor a la natura i la sostenibilitat mediambiental
 • defensen el patrimoni com a herència de gran valor i en fomenten la seva conservació
 • contribueixen al desenvolupament humanístic de l’alumne i promouen els valors democràtics i la participació ciutadana
 • fomenten el treball en equip, la inclusivitat i la cohesió del grup
 • promouen la salut, l’esport i la prevenció de conductes de risc
 • faciliten el coneixement de la realitat laboral de l’entorn de l’alumne i l’elecció del seu futur professional
 • Impulsar l’aprenentatge basat en projectes en entorns reals o en base a situacions reals i la “classe invertida”.

 

 • Promocionar l’entorn com a camp d’aprenentatge, fomentant l’educació de proximitat.

 

 • Facilitar als docents la tasca de cerca i selecció d’activitats adients segons els seus criteris.

 

 • Facilitar a les entitats l’adequació de les seves propostes a les necessitats dels docents i al llenguatge pedagògic.

L’Associació vetllarà sempre per la suma d’esforços i les sinèrgies amb altres projectes, siguin públics o privats, que segueixin la línia i els objectius de la mateixa. Caldrà que sempre s’adapti als canvis legislatius i a la pròpia evolució del sector educatiu. En queda exclòs tot ànim de lucre. Tots els beneficis es revertiran en la millora i l’ampliació dels serveis a la comunitat educativa.

Memòries econòmiques i balanç de comptes