ASSOCIACIÓ ESCOLA – ENTORN, EDUCANT EN SOCIETAT

El Portal d’Activitats Educatives de Catalunya és un projecte sense ànim de lucre de l’Associació Escola – Entorn, Educant en Societat, entitat que es regula per la Llei 7/1997, del 18 de juny i també pel Codi Civil de Catalunya, Llibre tercer, Títol II. L’Associació té el núm. de NIF: G66912866 i està inscrita en el Registre Nacional d’Associacions amb el num. 618437

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

La missió de l’Associació Escola – Entorn és fomentar la corresponsabilitat de la societat en l’educació dels nostres infants i joves facilitant el vincle entre els centres educatius i les famílies amb els recursos culturals, socials, naturals i industrials del seu entorn.

Visió

Ser una entitat de referència en projectes que fomentin l’aprenentatge actiu a partir d’experiències contextualitzades en entorns reals: aprenentatge formal i no-formal, tant dins com fora l’horari escolar.

Valors

COMPROMÍS amb l’educació
 EMPODERAMENT del territori com a immens camp d’aprenentatge
EQUITAT, igualtat d’oportunitats per a tothom
IGUALTAT de gènere
DIVERSITAT cultural
INCLUSIVITAT per a totes les capacitats
Desenvolupament de la INTERIORITAT i els valors humans
COOPERACIÓ entre agents educatius
INNOVACIÓ  i QUALITAT educativa

Objectius que mouen l’Associació

  • es fonamenten en l’aprenentatge basat en la indagació i el raonament científic
  • analitzen els problemes socials més importants i en busquen solucions
  • fomenten el coneixement i el respecte a altres cultures, opinions i creences
  • ajuden a comprendre i valorar l’entorn a partir de les arrels culturals que l’han configurat
  • transmeten l’amor a la natura i la sostenibilitat mediambiental
  • defensen el patrimoni com a herència de gran valor i en fomenten la seva conservació
  • contribueixen al desenvolupament humanístic de l’alumne i promouen els valors democràtics i la participació ciutadana
  • fomenten el treball en equip, la inclusivitat i la cohesió del grup
  • promouen la salut, l’esport i la prevenció de conductes de risc
  • faciliten el coneixement de la realitat laboral de l’entorn de l’alumne i l’elecció del seu futur professional

L’Associació vetllarà sempre per la suma d’esforços i les sinèrgies amb altres projectes, siguin públics o privats, que segueixin la línia i els objectius de la mateixa. Caldrà que sempre s’adapti als canvis legislatius i a la pròpia evolució del sector educatiu. En queda exclòs tot ànim de lucre. Tots els beneficis es revertiran en la millora i l’ampliació dels serveis a la comunitat educativa.

MEMÒRIES ECONÒMIQUES I BALANÇ DE COMPTES