Olimpíada de Biologia de Catalunya

Concurs per incentivar l’interès dels estudiants de Batxillerat en l’estudi de la Biologia i reconèixer públicament el seu esforç.
L’Olimpíada de Biologia de Catalunya té com a principal objectiu incentivar l’interès dels estudiants de Batxillerat en l’estudi de la Biologia i reconèixer públicament el seu esforç. Som conscients de la importància d’aquesta tasca pel futur de la humanitat, atès que resulta impossible comprendre la vida, analitzar els seus problemes en el nostre planeta i plantejar solucions adequades, sense un coneixement profund de les principals qüestions biològiques. Entre els primers reptes cal citar, per exemple, la contaminació química ambiental, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i el diagnòstic i tractaments de malalties degudes a nous bacteris resistents i nous virus.

Requisit per a poder participar

- Estar matricular a segon curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya durant el curs de la convocatòria.
Si el nombre d’inscrits supera la capacitat d’una seu, el Comitè Organitzador farà una selecció en base a l’expedient acadèmic dels estudiants inscrits, segons els següents criteris:
Nota final de l’assignatura de biologia de primer de batxillerat 70%
Nota mitjana global de primer de batxillerat 30%

Estructura de la prova
El temari de la prova serà tot el temari oficial de la matèria de Biologia de batxillerat

L’Olimpíada comprèn dues proves: una teòrica i una pràctica:

La prova teòrica la realitzarà tot l’alumnat inscrit a la seu que li correspongui. Aquesta prova consisteix en un examen tipus test de 50 preguntes d’opció múltiple (n=4). La nota es calcularà aplicant la següent fórmula: sense que descomptin les preguntes en blanc. La durada de la prova serà de dues hores. És convenient portar calculadora científica, ja que l’ús de mòbil està prohibit.

La prova pràctica la realitzaran els 20 alumnes finalistes amb la representació mínima d’un alumne per seu. La prova consisteix en resoldre problemes pràctics on els alumnes hauran de realitzar experiments senzills de laboratori, preparar i/o examinar mostres al microscopi o analitzar dades bioinformàtiques. El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que tenen pel treball pràctic al laboratori. No es tractarà en cap cas que hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, interpretar i dur a la pràctica utilitzant els elements bàsics de treball a un laboratori de Biologia.

La qualificació final s’obtindrà per la mitjana ponderada de les qualificacions de les proves teòrica i pràctica.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 27/01/23
Fitxa tècnica
BTX
Tipus d'activitat
Concursos i premis
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Català