Interacció llum - matèria o l'efecte hivernacle

El taller pretén que l’alumnat assoleixi una major comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria.

El punt de partida és un fenomen tan conegut com és l’efecte hivernacle, que porta a plantejar la pregunta: Com es pot explicar, des d’un punt de vista químic, la diferència entre els gasos que provoquen efecte hivernacle i els que no?

La primera part consisteix en un experiment en què, fent servir uns sensors de temperatura, s’explora com varia la temperatura d’alguns gasos atmosfèrics quan són irradiats amb radiació infraroja (IR) (estudi a nivell macroscòpic).

En la segona part, es fa servir una simulació per explorar els efectes de la interacció de diferents tipus de radiació electromagnètica (microones, infraroja…) amb diverses molècules (O2, N2, CO, CO2, H2O…) i veure com canvien (o no) els seus nivells vibracionals i rotacionals (estudi a nivell microscòpic).

En la tercera part, es fa servir una aplicació informàtica per visualitzar els modes normals de vibració de diferents molècules i els seus espectres d’absorció a l’IR, de manera que l’alumnat pugui establir la relació entre l’estructura molecular i l’activitat a l’IR.

Per últim, tenint en compte tots els coneixements adquirits, l’alumnat haurà de ser capaç d’identificar tres molècules amb el seu corresponent espectre IR.
Taller a la UAB en què es pretén que l'alumnat assoleixi una major comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria en el context de la problemàtica de l'efecte hivernacle.
Última actualització: 05/07/2019
Fitxa tècnica
BTX
ESCOLAR
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Química
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïtat condicionada
Idiomes
Contacte
CONTACTA