Scratch, programació. Escena Animada

Amb el programa Scratch crearem una escena animada a mode de mini pel·lícula que ens servirà per reforçar els continguts curriculars de les diverses matèries.

Deconstruint el conte.

Taller coeducatiu i inclusiu, amb perpectiva de gènere i LGTBI, adreçat a l’etapa d’infantil i primària.
Ens ensenya a questionar els estereotips i fomenta el pensament crític.

ENDESA EDUCA DIGITAL

L’objectiu principal és conscienciar els alumnes sobre la necessitat de fer un consum responsable de l’energia i de tenir cura del medi ambient.